Obchodné podmienky

Článok I – Zmluvné strany

1. Zmluvnými stranami pri poskytovaní ubytovacích služieb (ďalej len „Služby“) hotelom Mikulášska Chata ***(Mikulášska chata s.r.o., Demänovská Dolina 75, 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 31596886, IČ DPH: SK 2020428938 (ďalej len „Hotel“) , kde klientom sú fyzické osoby alebo právnické osoby (ďalej len „Klienti“)

2. Objednávku na poskytovanie „Služieb“ „Hotelom“ (ďalej len „Rezervácia“) môže uplatniť „Klient“ u „Hotela“ osobne, telefonicky, písomne, faxom alebo prostredníctvom internetu.

3. Obsah „Rezervácie“ je uvedený na internetovej stránke „Hotela“.

4. Ak to kapacita „Hotela“ umožňuje, ak má „Rezervácia „ všetky stanovené náležitosti a ak „Klient“ poskytne hotelu potrebné informácie na zabezpečenie splnenia tejto povinnosti „Hotel“ potvrdí „Klientovi“ poskytnutie „Služieb“ podľa jeho „Rezervácie“.

5. Potvrdenie „Rezervácie“ uskutočňuje „Hotel“ buď písomne alebo prostredníctvom internetu.

Článok II – Poskytovanie „služieb“

1. „Hotel“ poskytuje „Klientom“ „Služby“ na základe ich „Rezervácie“ len po jej potvrdení „Hotelom“ a v súlade s týmto potvrdením, ak nedôjde k inej dohode zmluvných strán.

2. Hotel poskytuje „Klientom“ „Služby“ v dohodnutom rozsahu, inak v rozsahu a spôsobom určuje jeho internetová stránka www.mikulasskachata.sk.

3. Za “Služby“ poskytnuté „Hotelom“ je „Klient“ povinný zaplatiť „Hotelu“ dohodnutú cenu, inak cenu uvedenú v platnom cenníku „Hotela“. To platí o výške ceny, spôsobe a čase jej zaplatenia.

4. „ Hotel“ je oprávnený požadovať platbu vopred alebo depozit. O tomto je „Hotel“ povinný informovať „Klienta“ písomne pri potvrdení „Rezervácie“.

5. Cena „Služieb „Hotela“ vyplýva z potvrdenia „Rezervácie“ prostredníctvom online rezervačného systému na webstránke „Hotela“.

6. Splatnosť ceny „Služieb“ je najneskôr v deň dohodnutého posledného dňa poskytnutia „Služieb“.

Článok III – Práva a povinnosti „klienta“

1. Platobné podmienky

Podmienkou potvrdenia záväznej rezervácie je zaplatenie minimálne 50% zálohy, prípadne plnej ceny pobytu alebo služieb do stanoveného termínu (do 2-10 dní od potvrdenia predbežnej rezervácie – ako je určené v potvrdení rezervácie, alebo zálohovej faktúre). Pokiaľ je pri rezervácii dohodnutá platba až na mieste, nie je potrebné platiť zálohu. Zálohovú platbu je možné previesť:

• bankovým prevodom na účet

VÚB Banka, Štúrova 19, 031 01 Liptovský Mikuláš

číslo účtu: 533544342 / 0200

IBAN: SK6102000000000533544342

BIC-SWIFT: SUBASKBX

V poznámke treba uviesť : priezvisko „Klienta“

V prípade neuhradenia zálohy v termíne splatnosti sa rezervácia ruší. Za platbu sa považuje pripísanie peňazí na účet hotela.

• platobnou kartou

2. Nástup a realizácia pobytu:

Nástup na pobyt je možné od 14:00 do 20:00.

Pri pobyte s uhradenou zálohou je možné dohodnúť aj neskorší nástup na pobyt. Ak hosť nenastúpi do tohto času, a nebolo s ním dohodnuté inak, vyhradzujeme si právo ponúknuť ubytovaciu jednotku iným hosťom. Ubytovacie zariadenie je nutné uvoľniť v deň odchodu do 10:00 hod. V prípade nedodržania stanoveného času je započítaný poplatok za ďalšiu noc/osoba podľa platného cenníka.

Zákazník je pri nástupe na pobyt riadne oboznámený s prevádzkovým poriadkom „hotela“.

3.Storno podmienky:

storno menej ako 30 dní pred nástupom: storno poplatok 100% z uhradenej zálohy

Všetky poplatky za platbu hradí odosielateľ.

Zrušenie pobytu aj s uvedením dôvodu je vždy potrebné urobiť čo najskôr – písomne s uvedením Vášho mena, kontaktných údajov a termínu pobytu a s vlastnoručným podpisom. Je potrebné ho zaslať doporučene, mailom alebo priniesť osobne na adresu, príp. miesto, kde ste si pobyt objednali. Pre určenie počtu dní pri výpočte storno poplatkov je rozhodujúci deň doručenia písomného zrušenia pobytu.

Termín pri rezerváciách so storno podmienkami do 30 dní pred nástupom bez storno poplatku je po vzájomnej dohode medzi hotelom a klientom možné zmeniť 1 x bezplatne. Každá ďalšia zmena je spoplatnená sumou 10 € ,- / osoba. Rezervácie so storno podmienkami nevratná nie je možné meniť.

V prípade, že je cena za lôžko v náhradnom termíne iná, adekvátne sa poníži, alebo zvýši podľa platného cenníka v danom termíne. Pri skupinách nad 20 osôb zrušenie kapacity do výšky 10% z pôvodne objednanej kapacity, nepodlieha storno poplatkom. Garančný poplatok bude zúčtovaný z fakturovanej čiastky podľa skutočnej obsadenosti.

Potvrdením objednávky klient (objednávateľ) akceptuje storno poplatky a ostatné obchodné podmienky.

Storno poplatok sa nebude účtovať, ak klient nemohol využiť objednané služby z vážnych dôvodov a preukáže sa hodnoverným písomným potvrdením (vážne ochorenie a úmrtie/aj člena rodiny/, ústavné liečenie, živelná pohroma, vojenské povinnosti).

Nepriaznivé snehové a poveternostné podmienky nie sú dôvodom na neúčtovanie storno poplatku!

Ostatné služby:

Pokiaľ hosť dostane k dispozícii (prípadne aj za úhradu) miesto na odstavenie vozidla na hotelovom parkovisku, nevzniká tým žiadna zodpovednosť hotela pri strate alebo poškodení na hotelovom pozemku odstavených alebo odsunutých motorových vozidiel a vecí nachádzajúcich sa v nich.
Nájdené veci sa posielajú ďalej len na žiadosť ubytovaného hosťa. Nájdené veci sa uskladňujú v hoteli.

Článok IV – Záverečné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia slovenským právnym poriadkom.

2. „Klienti“ doručením „Rezervácie“ „Hotelu“, jednostranného zrušenia poskytnutia „Služieb“, alebo ubytovaním v „Hoteli“ potvrdzujú, že sú im tieto podmienky známe a že s ich obsahom súhlasia.

3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie ubytovacích služieb v hoteli Mikulášska chata*** nadobúdajú účinnosť dňom 17.01.2018.

Mikulášska chata s.r.o., Demänovská Dolina 75, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 31596886, IČ DPH: SK 2020428938